Nettmøte Sylvi Listhaug | Live
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Live

Nettmøte Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug svarer leserne på nationen.no.

 • Landbruks- og matminister minister Sylvi Listhaug (Frp) svarer på lesernes spørsmål fredag fra klokka 12. Send inn spørsmål allerede nå!
  Kommentar ()

 • Hei! Er du bekjymra over gjeldsauken blandt norske bønder å trur du den vil minke som følge av Blå politikkArne Bergeon January 31 at 2:55 PM

  Hei Arne.

  Det er riktig at gjelda øker, men det gjør også
  egenkapitalen i jordbruket.
  Gjelda øker noe mer, sånn at gjeldsgraden har økt
  noe de siste 10 årene.
  Egenkapitalen er fortsatt over 50% i gjennomsnitt, og
  det er ganske høyt.
  Det er meget stor spredning rundt det gjennomsnittet, og
  mange som bygger nytt nå, setter seg i stor gjeld og tar risiko.
  Det er bra at
  folk ønsker å investere, de gjør det jo fordi de har tro på at investeringen
  kan kaste av seg.
  Men jeg vil se på om investeringsvirkemidlene kan brukes på
  en bedre måte og vil dreie bruken av andre virkemidler, sånn at de
  profesjonelle heltidsbrukene kan få bedre lønnsomhet.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Landbruksdepartementet er det eneste departementet i regjeringen der ingen i politisk ledelse har brukt mye tid på å jobbe med det feltet departementet driver med før de ble utnevnt. Hva slags utfordringer skaper det for deg som statsråd?Leifon February 3 at 10:17 AM

  Hei Leif. 

  Vi har et godt samarbeid med de ansatte i
  departementet, de er til for å betjene de politikerne folket har valgt.

  Politikerne bestemmer politikken, men du kan være trygg på at mine politiske
  beslutninger er basert på grundige faglige vurderinger i departementet.
  Jeg har
  blant annet en svært erfaren departementsråd, Leif Forsell som har full
  oversikt over det meste i landbruket.
   
  Jeg mener det er sunt at det kommer inn nye blikk og rister litt i de
  gamle gubbene:) 

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()


 • Hva vil Landbruksministeren gjøre med kornberedskap som er programfestet? Vil du gripe inn for å stoppe salget av Stavangersiloene? Frp mister troverdighet viss det ikke her vises ansvar.Samuel Ledaalon February 3 at 11:42 AM

  Hei Samuel

  Regjeringen skal utrede behovet for en ordning
  med kornlager, og jeg vil avvente resultatet av den.
  Jeg har ingen planer,
  eller mulighet til, å gripe inn i et børsnotert selskaps planer om å selge sine
  eiendeler.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Hei!
  Svensk bønder vart for fleire år sidan "slepte fri" på same måte som eg oppfattar du ynskjer i Norge. Dei har etter det gått frå ein eigen produksjon av mat på runt 90% til om lag 50% i dag. Dersom du får anledning å sitje så lenge at du får "reformert" landbruket slik du ynskjer, og resultatet er ei halvering av eigenproduksjonen av mat. Ville du då erkjenna at verkemiddelbruken var feil, eller meiner du dette er eit resultat av "frie" bønder sine valg og noko du ikkje kan ta ansvar forBjørn Lendeon February 3 at 12:19 PM

  Hei Bjørn

   Hensikten med mine ambisjoner i
  landbrukspolitikken er ikke å redusere produksjonen, men å øke den på de
  områdene hvor det er markedsmuligheter, og å redusere produksjonskostnadene.

  For meg er det å redusere på krav, pålegg og hindringer som den enkelte bonde
  møter i sitt arbeid med å utvikle drifta si, en viktig del av det.
  Prinsipielt
  mener jeg at næringsdrivende har stort ansvar for sine valg, og at vi
  politikere har ansvar for å legge rammebetingelser som gjør at summen av de
  valgene går i riktig retning.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Hei. Jeg driver med sau og vurderer en økning i antall. Tror du f.eks de 1/3 største sauebrukene i Norge ( over 150 v.f.s) vil ha like gode økonomiske forutsetninger etter regjeringens forslag i jordbruksoppgjøret til våren som de har nå, eller må vi satse som de største (over 400 v.f.s) ?Dag Vidar Barstadon February 3 at 2:15 PM

   Hei Dag Vidar

   Jeg synes det er bra at du vil satse i
  saueholdet og utvide produksjonen.
  For norske bønder produserer mindre
  sauekjøtt enn det forbrukerne vil ha.
  Og det er viktig for jordbruket å levere
  det forbrukerne vil ha.
  Utgangspunktet mitt for jordbruksoppgjøret er at de som
  lever av jordbruket og ressursene på gården må tjene bedre og at vi skal ha et
  levende landbruk i hele landet.
   

  Hilsen Sylvi  Kommentar ()

 • Hei. Du svarte meg positivt på landbrsamvirkekonferansen ang mitt spm -om å "ta hensyn til overkapasiteten i svineproduksjonen", når dere iflg erklæringen skal vurdere å øke konsesjonsgrensene. Men vil dere også ta hensyn til utfordringene i den faktiske økonomien vi har? Vi har i dag en økonomi som ligger i dag langt under grensen -som må kalles å vere bærekraftig! Dette retter vi ikke opp ved å legge opp til større enheter !Knut Hauglandon February 3 at 2:21 PM

  Hei Knut og takk for sist!  Det er riktig at jeg ønsker å heve grensene for
  konsesjonsfri drift i de kraftfôrkrevende produksjonene for å bidra til mer
  effektiv produksjon med lavere produksjonskostnader.
  Konsesjonsgrensene er et
  strukturvirkemiddel og ikke et markeds­reguleringsvirkemiddel, men endring av
  konsesjonsgrensene vil selvsagt påvirke markedet i omleggingen.
  Nå har
  svineholdet vært preget av overproduksjon og lav lønnsomhet i flere år.
  Det vil
  jeg selvsagt ta med i vurderingen.
  Jeg er ellers glad for at prognosene til
  Nortura peker i riktig retning, at det ligger an til vesentlig mindre
  overproduksjon enn det som ble kommunisert i november.
   

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Kan Statsråden tenke seg en skatteendring slik at salg av tomtegrunn gjøres skattefritt ved reinvestering i gården, bygning på gården eller kjøp av annen jord/skog?Dag Fossenon February 3 at 4:02 PM
   Hei Dag
   I Regjeringens politiske plattform står det blant
  annet at Regjeringen vil redusere skattesatsen på gevinst ved salg av
  virksomheter i jordbruket til ordinær kapitalbeskatning, og åpne for en
  fondsordning i jordbruket etter modell av skogbruket.
  Dette er forslag som vil
  være gunstige for jordbruket og som det er naturlig å se på i forbindelse med
  arbeidet med statsbudsjettet.
  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()
 • Du har ved fleire høve teke til orde for å redusera matprisane , redusera overføringane til landbruket , men AUKA lønsemda i landbruket. Dersom lønsemda skal auka når bruttoinnektene går ned , må KOSTNADENE reduserast meir enn reduksjonen i inntekter. Har du ein plan om å TVANGSREDUSERA kostnadene for driftsapparatet og dagleg drift i landbruket ? Det for så vidt like rettferdig å redusera prisen på driftsbygningar og maskinelt utstyr som å redusera den prisen bonden får for SINE produkt. Men neppe like enkelt å gjennomføra. Inntektene til bonden må nok heller OPP , for å auka lønsemda ! Det hjelper lite å produsera i store volum , dersom inntektene ikkje ligg godt over kostnadene. I verste fall må bonden ha fast tilsette , og betala LØN til arbeidsktakaren. Då kokar lønsemda bort. Korleis vil du KONKRET auka lønsemda med reduserte INNTEKTER ?Børge Løypeon February 3 at 4:40 PM

  Hei Børge.  Jeg mener at vi må legge større vekt på å få ned kostnadene
  for å skape en robust og konkurranse­dyktig matsektor.
  Det kan bl.a. skje
  gjennom strukturutvikling og jeg vil se kritisk på alle krav og pålegg som
  hindrer effektiv drift og god utnytting av produksjons­apparatet.
  Forskning og
  veiledning blir viktig for å øke produktiviteten og bidra til ytterligere profesjonalisering.

  Det er i dag stor variasjon i lønnsomhet mellom like bruk.
  Og vi har sagt at vi
  vil se på muligheter i skattesystemet.
  Men bønder er næringsdrivende og har et
  stort ansvar selv for å bedre drifta og øke lønnsomheten.
  Å være næringsdrivende
  er kontinuerlig forbedringsarbeid.
  Min hovedprioritet vil være å styrke
  inntektsmulighetene for heltidsbonden som får all sin inntekt med utgangspunkt
  i ressursene på egen gård.
   

   Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Kan det være aktuelt med et grunntilskudd på korn, slik at man kan ha lønnsomhet i kornproduksjon uten at dette går på bekostning av de som må kjøpe kraftfor?Lasaruson February 5 at 6:02 PM

  Hei Lasarus  Det er mange ting som kunne bli billigere hvis staten
  betaler.
  Jeg ønsker primært å forenkle virkemidlene i landbrukspolitikken. Det
  er ikke så sannsynlig at jeg kommer til å innføre nye tilskuddsordninger.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Hei sylvi.Eg var på landbruksmøte på varhaug sist veka der du var tilstede. Dar kom litt konkret frå deg der, men eg håper at me kan få en god opplevelse me deg til våren når jordbruksforhandlingå bli lagt fram.Eg håper at du lytter på bøndene som du besøker her i landet.Me er avhengig av landbruk i heila landet og lønnsom drift over alt.ståleon February 5 at 7:26 PM

  Hei Ståle  Jeg prioriterer å reise mye rundt i landet for å lytte til
  innspill direkte fra de som driver i næringa og industrien.
  Jeg ønsker et
  effektivt og profesjonelt drevet landbruk og mener det er avgjørende for å
  opprettholde et landbruk over hele landet og å øke produksjonen.
  Det var
  fantastisk å være på Jæren og møte over 700 driftige bønder! Slikt blir jeg
  inspirert av!  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Hei Sylvi. Har du noen tanker rundt Norturas mottaksplikt av egg.? Synes du det er riktig at bønder som bor flere titalls mil unna eggpakkeriene leverer egg på mottaksplikt, å får samme pris som de som driver i nærheten av eggpakkeriene. Det er i mine øyne grovfôrbaserte produksjoner og ikke kraftfôrbaserte det er viktig å opprettholde ute i distriktene. Eggproduksjon bør i likhet med kylling bli kontraktbasert.!Nyetablerton February 5 at 8:28 PM

  Hei  Jeg forstår resonnementet ditt. Jeg stiller spørsmål ved
  flere sider ved markedsreguleringen, som mottaksplikten er en del av.
  Derfor
  vil jeg i nær framtid sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå det
  eksisterende systemet, evaluere effektene av det, vurdere behovet for
  regulering av råvaremarkedene og foreslå alternativer til dagens system.
  Det
  vil ta litt tid, men det er viktig for gjennomføringen at slikt gjøres på et
  solid utredningsgrunnlag.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Hei Sylvi! Før jul var du på rundtur i Vest-Agder og fikk et inntrykk av bruksstrukturen her sør. Her er svært få av gårdene egna til "heltidsbonden", men "kombinasjonsbonden" får utnyttet arealene på en rimelig god måte. Hvordan vil regjeringen sikre at våre arealer blir brukt til matproduksjon - der de ligger? Er du enig med meg i at bonden kan være proff selv om hun/han må kombinere drifta med annet arbeid? mvh FinnFinn Aasheimon February 5 at 2:28 PM

  Hei Finn  Jeg er enig i at bonden kan være proff, selv om han/hun ikke
  bruker all sin tid på bruket.
  Og det er så store forskjeller i vilkårene for
  jordbruksdrift at å bruke arealene vil kreve en differensiering av
  virkemidlene.
  Forbrukernes krav til produksjonen øker og jeg mener det er
  viktig at vi i politikken i større grad prioriterer de profesjonelt drevne
  heltidsbrukene, hvor folk prøver å leve av bruket sitt.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()
 • Hei, Jeg har i flere år forsøkt å kjøpe landbrukseiendom hær på Jæren. I tillegg til Odel og Skatt så er priskontroll den største utfordringen. Mange av dem jeg har vært i kontakt med velger å beholde gårdene sine og leie ut jordene. Dette fordi de ikke får solgt gården sin til en pris som gjør at de kan kjøpe seg ny bolig, samt sitte igjen med en respektabel avkastning for det arbeidet som de har lagt ned i gårdsdriften. Når tror du priskontrollen er historie?Viggo Tjeltaon February 5 at 3:14 PM

  Hei Viggo
  Regjeringen har som mål å oppheve priskontrollen på
  landbrukseiendommer.
  Vi vil legge frem sak for Stortinget i løpet av våren.
  Mange opplever av priskontroll gjør det mindre attraktivt å investere i
  eiendommen fordi usikkerheten er stor for om du får igjen dine investeringer
  når myndighetene kan overprøve prisen som kjøper og selger er blitt enige om.

  Jeg synes det er grunnleggende urettferdig at politikere og byråkrater kan
  bestemme over pris, hvem som skal få kjøpe et gårdsbruk, og pålegge folk hvor
  de skal bo gjennom boplikt.
  Ingen som har et hus, leilighet eller annen type
  næringseiendom ville finne seg i det.

  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()

 • Driver bare med havre, ønsker du heller att en går over til å brakke noen år? Det er vist nok korn å få fra andre land. Det er flere som ikke har handla såkorn og gjødsel iår, er litt spent på hva du svare på det.steinaron February 5 at 5:48 PM

  Hei Steinar  Jeg ønsker at norske bønder skal produsere det som det er
  etterspørsel etter.
  Men å den enkelte næringsdrivende konkrete beslutningsråd
  kan jeg selvsagt ikke.

  Hilsen Sylvi  Kommentar ()

 • Regjeringspartiene gikk til valg på en landbrukspolitikk under slagordet "slipp bonden fri". Kan du gi oss noen eksempler på hva dette vil innebære av praktiske endringer for bonden i tiden som kommer ?Ola-Jørn Tilremon February 5 at 6:42 PM

  Hei
  Ola-Jørn  Landbruk
  er en sterkt regulert sektor.
  Jeg vil gå igjennom alle reguleringer
  kritisk og vurdere å fjerne alle begrensninger som hindrer bønder i å utvikle
  bruket sitt, vokse og produsere mat mer effektivt.
  Rett og slett styrke bondens
  rett til å disponere egen eiendom.
  Det gjelder ulike krav og pålegg,
  skjemavelde, konsesjon, priskontroll, kvoter, tilskuddsgrenser osv.
  All
  politikk innebærer avveiing av ulike kryssende hensyn.
  Jeg vil vekte
  næringsfriheten opp i den avveiningen.

  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Mye av midlene i jordbruksavtalen kommer aldri frem til bøndene, de blir borte i administrasjon, landskapspleie mm. Kan du sørge for at de kommer riktig frem, nemlig til de som produserer mat?Larson February 5 at 6:28 PM

  Hei Lars,

  Jeg kan selvsagt ikke si
  konkret hva vi vil foreslå i jordbruksoppgjøret.
  Men jeg er opptatt av
  forenkling og at støtteordningene i størst mulig grad skal gå til produsentene.

  Vi vil
  gjøre budsjettstøtten mer
  produksjons- og mindre arealavhengig.
  Jeg er opptatt av å innrette
  støtteordninger slik at flere kan få mulighet til å drive landbruk på heltid.
   

  Hilsen
  Sylvi

  Kommentar ()

 • Undertegnede har stor respekt for at det følger store utfordringer når en person blir utnevnt til startsråd. Mange ganger kan jeg å være enig i at statsråden har fått uforhåndsmessig mye verbal "pepper ". Politisk sett er undertegnede rykene uenig med statsråden, men hun som jeg er i sin fulle rett til å fronte sine egne meninger å prøve å få gjenomslag for sitt syn......Hans Martin Mørstadat 12:01 PM yesterday

  Hei Hans Martin  Jeg setter stor pris på at du understreker behovet for at
  man må ha en debatt preget av respekt for hverandres meninger og retten til å
  fronte disse.
  Jeg er sikker på at vi er enig om målet om å øke matproduksjonen,
  ha et landbruk over hele landet og sikre at nok ungdom ønsker seg inn i yrket
  fremover slik at vi lykkes med dette.
  Det er først og fremst virkemidlene man
  har ulike oppfatninger om.  Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Norge basera delvis sin lanbrukspolitikk på import av billig kraftforråstoff, basert på utnyttelse av natur og billig arbeidskraft fra utlandet.Dette kombinert med auka gjengroing av kulturlandskapet. Er dette berekraftig over tid ?Birger Son February 3 at 10:52 AM

  Hei Birger

  Vi har alltid har hatt behov for å importere en
  del av råstoffet til produksjon av kraftfôr (det er for øvrig mange av
  driftsmidlene i jordbruket som er importert, uten toll).
  Kraftfôrråstoffet
  ilegges toll så det ikke skal utkonkurrere norsk kraftfôrråstoff, særlig korn.

  Noe av importen av protein og fett skyldes også at vi har forbudt bruk av norsk
  kjøttbeinmel og fiskemel, av hensyn til mattryggheten.
  Det er en sentral
  landbrukspolitisk diskusjon hva prisen på kraftfôr bør være.
  Men husk at
  kraftfôr er en kostnad i husdyrholdet.
  Og for høye kostnader kan også gi
  gjengroing som resultat.

  Hilsen Sylvi  Kommentar ()

 • Jeg føler at vi ( mine bondekollegaer ) står " på vent " for å gjøre investeringer for framtida. Dette fordi vi venter på noe konkret som vi kan forankre investeringene våre i. mitt spørsmål er : når kommer det noe konkret fra den sittende regjering som gjør at jeg tør å investere i f.eks en utvidelse av fjøset mitt til nye konsesjonsgrenser.Kyllingbondenat 11:46 AM yesterday

  Hei  Vi jobber med disse spørsmålene med sikte på å avklare
  rammebetingelsene så raskt som mulig.
  Vi har blant annet startet å gjennomgå
  konsesjonsgrensene som vi har en ambisjon om å gjøre noe med.
  Skjønner at det
  er viktig for investeringsbeslutningen og vi trenger folk som vil investere.

  Hilsen
  Sylvi   

  Kommentar ()

 • Hei Sylvi Listhaug. Det er mange forbrukere som vil ha større utvalg i norske matvarebutikker. Etter en godkjent sammenslåing av innkjøpsavdelingene til COOP og REMA 1000 vil to innkjøpssjefer i Norge kunne bestemme vareutvalget i nesten alle norske matvarebutikker. Hva vil skje med vareutvalget med bare to aktører? Ønsker statsråd Listhaug og Frp en slik utvikling? Hadde det ikke vært bedre med mange matvarekjeder som kunne konkurrert både om leverandørene og om kundene?Jens Nyplassat 10:41 AM yesterday

  Hei Jens  Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av å ivareta
  sunne konkurranseforhold hele veien fra jord til bord.
  Norske forbrukere skal
  ha både kvalitetsmessig god mat, stort utvalg og lavest mulig priser.
  Konkurranse
  er en forutsetning for å lykkes med dette.
  Jeg kan imidlertid ikke kommentere
  den aktuelle saken du tar opp her fordi den ligger til behandling hos
  Konkurransetilsynet.
     Hilsen Sylvi

  Kommentar ()

 • Du vil ha flere unge bønder, men gir tillatelse til nedbygging av flere tusen mål jord. hva skal vi med bønder når matjorda vår er bygd ned.EINAR HALVORSRUDat 2:11 PM yesterday
  Hei Einar,

  Det stemmer ikke at jeg har gitt tillatelse til å bygge ned flere tusen mål jord. Regjeringen har imidlertid, som FrP og Høyre lovte før valget, gitt grønt lys til utbygging av boliger i Trondheim og Ikea i Vestby. Den forrige regjeringen med SP i spissen gav blant annet tillatelse til at  Rema 1000 fikk bygge sentrallager i Trondheim. Det omdisponerte arealet der var på 400 dekar. Regjeringen er opptatt av å ha et sterkt jordvern. Men vi må se dette opp mot andre samfunnshensyn som for eksempel utbygging av veier og jernbane.

  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()

 • når kommer du til å behandle bo og driveplikt spørsmålenebjornat 1:14 PM yesterday
  Hei Bjørn,

  Vi er i gang med å utrede fjerning av boplikten. Jeg mener at det ikke er politikere og byråkrater sin oppgave å bestemme hvor folk skal bo. Det står rundt 35 000 tomme gårdsbruk i Norge, mange bygninger forfaller. Det viktigste er at gårdene blir holdt i hevd, ikke at noen bor der uken gjennom.

  Når det gjelder driveplikten så skal vi utrede denne gjennom å sette ned en arbeidsgruppe. I tillegg til dette spørsmålet skal arbeidsgruppen se på jordloven og delingsbestemmelsene. Arbeidsgruppen skal også se på tiltak som kan få ned andelen leiejord.

  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()

 • Hva vil du gjøre for å sikre økt avvirkning i skogbruket?Toreat 10:26 AM
  Hei Tore,

  Regjeringen har allerede sørget for å øke bevilgningen til skogsbilveier med 30 millioner kroner i år. Dette er en økning på ca. 30 prosent fra i fjor. Norge avvirker bare 40 prosent av tømmeret som vi har potensiale til i året. En av forutsetningene for å avvirke mer er å sørge for skogsbilveier som gir oss mulighet til å få tømmeret ut av skogen. I tillegg har regjeringen gitt skognæringen mulighet til å bruke større tømmerbiler, bygging av flere tømmerkaier og vil vil også avvikle INON som verktøy i arealpolitikken. Regjeringen mener skognæringen har et stort potensiale fordi den både kan bidra til flere arbeidsplasser  og inntekter i distriktene. I tillegg er skogen viktig som binder av  CO2 og dermed viktig i klimapolitikken.

  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()
 • Hei alle sammen!

  Takk for et stort engasjement og mange gode og interessante spørsmål. Dessverre rakk jeg ikke å svare på alle sammen, men jeg har gjort mitt beste for å svare på så mange som mulig.

  Ha en riktig fin helg!

  Hilsen Sylvi
  Kommentar ()
Leveres av ScribbleLive Content Marketing Software Platform